google-site-verification: google8a25be0521348829.html
top of page

product : tacwall 

유닉 멀티컬러 콜크

제품명: TA50

 brand: tac.wall

 

인테리어 컬러콜크

  tackable color-cork

 Tac.wall은  컬러 콜크로 내추럴 소재로 제조

 흡음,박테리 생성을 억제하는 항균작용외

 중금속인 납, 카드뮴 포름알데히드가 없읍니다.

 오래 사용해도 크랙,색변색이 없는 친환경 인증 제품

  Specification

 • 제 품 명   : TA50

 • 브 랜 드   : Tac.wall

 • 원 단 폭   :1200 mm    

 • 컬  러     : 멀티 컬러  

 • 두   께   : 6mm

 • 특   징   :  셀프 힐링,항균

 • ​용    도    :  게시판 ,인테리어 자재

 • 글 로 시   : 무광            

 • 방염(미국) : NFPA  Certificate for Fire Rating Class A            

 • 친환경     : California Indoor Air Quality 01350      

 • 원 산 지   : Made In  USA   

accessory-tackable-1-inch-tack-rail.jpg
accessory-tackable-2-inch-tack-rail.jpg
access01.png
accessory-tackable-hook-clip_edited.jpg
accessory-tackable-map-hanger_edited.jpg
accessory-tackable-flag-holder_edited.jp
bottom of page